Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów

Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku braku zgodności towaru z umową Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, które ze wskazaniem (opisem) braku zgodności towaru z umową należy przesłać na adres działu sprzedaży Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., 31-114 Kraków, ul. Loretańska 11 lub drogą elektroniczną na adres mailowy: esklep@kapucyni.pl
 2. W przypadku zniszczenia towaru lub potrzeby wcześniejszego zbadania towaru w celu ustalenia zasadności reklamacji Klient uzgadnia z pracownikiem Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. sposób i termin przesłania reklamowanego towaru na wyżej podany adres. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. pokrywa koszty obioru towary od Klienta.
 3. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. w ciągu 14 dni udzieli Klientowi odpowiedzi na reklamację drogą pisemną lub elektroniczną, a w miarę możliwości również telefonicznie. Do Klienta należy wybór podstawy składania reklamacji: braku zgodności towaru z umową lub gwarancji (jeżeli została udzielona na towar).
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. wymieni lub naprawi Klientowi towar na pełnowartościowy w rozsądnym czasie od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep internetowy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. odsyła wymieniony lub naprawiony produkt na swój koszt na adres podany przez Klienta.
 6. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będzie możliwa albo wymagałyby nadmiernych kosztów, Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o. może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 7. W przypadkach opisanych w pkt 6 oraz w art. 43e. ust. 1 ustawy o prawach konsumentów Konsument ma  prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy.
 8. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 9. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar na koszt Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o., chyba że strony uzgodniły inny sposób postępowania z towarem.
 10. Manufaktura Kapucynów Spółka z o. o zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. W przypadku obniżenia ceny zwrot części ceny następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o obniżeniu ceny.
 11. Szczegółowych informacji dotyczących reklamacji udzielają pracownicy Manufaktury Kapucynów Spółka z o. o. pod nr telefonu 12 292 81 64 lub e-mail: esklep@kapucyni.pl.